สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร 20 ธันวาคม – 6 มกราคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 20 ธันวาคม – 6 มกราคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ หรือกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
  2) มีทักษะทางภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเป็นอย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สำนักงาน กปร. จะมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ในสังกัดกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
  กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
  2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือ
  ระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
  3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  4) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วย
  ความเรียบร้อย
  5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ทั้งนี้ ลักษณะงานจะต้องไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร หรือเสี่ยงอันตราย และต้องพักแรมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันเป็นครั้งคราว

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) วิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ
  2) ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3) ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4) พิจารณาให้ความเห็นและกลั่นกรองงานก่อนเสนอผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
  5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  6) ปฏิบัติงานกิจกรรมพิเศษและสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถวายฎีกา
  7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
  ทั้งนี้ ลักษณะงานจะต้องไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร หรือเสี่ยงอันตราย และต้องพักแรมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันเป็นครั้งคราว


 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 25666 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์ http://www.rdpb.go.th หรือ http://rdpb.thaijobjob.com

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!