การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟ
 • จำนวน 60 อัตรา
 • อัคราค่าจ้าง วันละ 336 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ (ที่มีเลขประจำตัว) อยู่แล้ว เว้นแต่ได้รับ อนุญาตจากฝ่าย/สำนักงาน/ศูนย์/กอง (หัวหน้าหน่วยตามข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ 3.1) โดยนำหนังสืออนุญาตมายื่นให้ เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร
  • มีสัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องมีเอกสารสำคัญทางทหาร สด.43 หรือแบบ สด.8
  • คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
  • มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และไม่มีรอยสัก เทศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ชม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 65 กก (น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100) เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนัก 50 กก. น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 10 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธา สุขกำหนด)

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ได้ที่งาน ระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคารชั้น 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!