การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
 • สังกัด กองกลยุทธ์ดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธดิจิทัลและบรหิารจดัการข้อมูล , กองบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล  , กองออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ดิจิทลั ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
 • จำนวน 12 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปรญิ ญาตร สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศ  เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineering)  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มัลตมิเดีย   วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science) ศาสตร์คอมพิวเตอร์  การพัฒนาซอฟต์แวร์  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (computer&
   networking engineering) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกิจ  เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม  การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ  การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศเพื่อการจดัการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สถิติศาสตร์บณั ฑิต Commerce and Accountancy Dept / Program : Statistic Field of study (Major) : IT for Business

 • ตำแหน่ง วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
 • สังกัด กองบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
  • วิศวกรรมวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering : DE)  วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเรยีนรู้ด้วยเครื่องจักร (Artificial Intelligence and Machine Learning : AI&ML)  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมสารสนเทศ  วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกมส์  วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมมัลติมเิดียและอินเตอรเน็ต วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอรเน็ต

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • สังกัด กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • ทั้งนี้ หากเป็นสาขาวิชาดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
   ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สังกัด  กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
  • รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ  การจัดการความรู้ การจัดการเทคโนโลยี  การพัฒนาเทคโนโลยี  การจัดการนวตักรรม  การพัฒนานวัตกรรม สาขาอื่นๆ ที่มีใบอนุญาตมาตรฐาน วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • สังกัด  กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
 • จํานวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
  •  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ  การบริหารธรุกิจ การจัดการทางธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการระหว่างประเทศ  การตลาด การเงิน  บัญชี หรือสาขาที่สภาวิชาชีพ รับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบญัชี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง  เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ประกอบการ  การจัดการนวตักรรม  การจัดการนวตักรรมทางธุรกิจ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ นวัตกรรม

 • ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
 • สังกัด  กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลติภณัฑดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
 • จํานวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร 
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://pea.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ จังหวัดและเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!