กรมควบคุมมลพิษ เปิดลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตําแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม)
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • ยื่นเอกสารการสมัครงานด้วยตนเอง ที่ชั้น 11 ส่วนสารอันตราย ดังนี้
  1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
  2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา
  4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)
  6. สำเนาเอกสารผ่านการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 • ผู้ประสานงาน : นางสาวสุปราณี อบเทียน [ [email protected] ]
 • ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • ยื่นเอกสารการสมัครงานด้วยตนเอง ที่ชั้น 11 ส่วนสารอันตราย ดังนี้
  1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
  2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา
  4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)
  6. สำเนาเอกสารผ่านการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 • ผู้ประสานงาน : นางสาวสุปราณี อบเทียน [ [email protected] ]
 • ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • ที่มา : https://www.pcd.go.th/recu_cont/17359/?fbclid=IwAR1m6ipJoMnWWOxny572l8kAEAqYPNBfc5dE31_azLK8JBWv5c4gjUayR8g

[/read_more]
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!