กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา สมัคร 24 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2566


 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
 • ตำแหน่งประเภททั่วไป
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น ที่ ก.พ. กําหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาโท เพิ่มอีก 1 ฉบับด้วยให้ยื่นสําเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษาของระดับปริญญาโท

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และ
 •  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับที่สูงกว่า และกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลการ สอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับที่สูงกว่า และกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลการ สอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับที่สูงกว่า และกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลการ สอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

 • และกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลการ สอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าให้ยื่นสําเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐาน การศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษาของระดับนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในระบบรับรองคุณวุฒิสํานักงาน ก.พ. ได้ที่  https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 16  พฤษภาคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เปิดเว็บไซต์ https://pcd.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ”


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!