Latest:
งาน ราชการงานบริษัทงานบริษัท 2567งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567งานราชการงานราชการ 2567สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานบริษัทหางานบริษัท 2567หางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 40 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็น

 • พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4  ปีบัญชี 2566

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน เช่น ระบบงาน
  สินเชื่อ ระบบงานเงินฝาก ระบบงาน Mobile Phone Banking งานพัฒนาระบบช่องทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การติดตาม ควบคุม ดูแล การแก้ไข
  ปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารของศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่วนงานต่าง ๆ ของธนาคาร
  การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
  สารสนเทศ ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบในความรับผิดชอบ

 • ประมาณการความต้องการ จำนวนความต้องการประมาณ 40 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  4.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่8 พฤษภาคม 2566)
  4.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี(ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566)
 • ในด้านที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ
  ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ตามด้านที่ธนาคาร
  กำหนด โดยเป็นการระบุในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา/วิชาเอก/
  โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา(Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเทียงตามการรับรองคุณวุฒิของ
  สำนักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  4.3 หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณา
  เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
  (1) FrontEnd – WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS,
  Mobile Application, React native, Flutter
  (2) BackEnd – Golang, JAVA
  (3) Data Analytic – Python,.net, R
  (4) Devops – CI/CD, Jenkins, Ansible, Container
  4.4 หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ ATM
  หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
  โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร บริษัทเอกชน
  ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณา
  เป็นพิเศษ
  4.5 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE
  เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4.6 มีความรู้ความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
  4.7 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

 • อัตราเงินเดือน
  ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 4 และให้ได้รับเงินเดือน
  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  กรณีผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีประสบการณ์ทำงานตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ 4.3 หรือ 4.4
  จะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ตามแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างของธนาคาร โดยแสดงเอกสารหลักฐานในวัน
  สัมภาษณ์

 • การรับสมัครการสอบ
 • 5.1 ผู้ที่สนใจต้องศึกษาประกาศรับสมัครงานของธนาคารก่อนทำการสมัครสอบ
 • 5.2 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามประกาศรับสมัครงาน สามารถกรอกรายละเอียดการสมัคร
  ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566
 • 5.3 ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครตามที่ธนาคารกำหนด และเลือกต าแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ
  ด้านคอมพิวเตอร์ระดับ 4 โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องข้อมูลการสมัครและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใบสมัครให้ถูกต้อง
  ครบถ้วนด้วยตนเอง เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์
  ต่อผู้สมัครเองตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนด+


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!