Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ 6 – 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ 6 – 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่เทคนิค
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทางสาขาไฟฟ้า หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือในสาขาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
 • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
 • มีทักษะวิชาชีพด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาใช้ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแขม และบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้แก่ Microsoft Word และ Powerpoint เป็นต้น

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2563
 • เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ
 • ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ขั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข  0 2242 5900 ต่อ 5211 – 14
 • หรือทาง www.parliament.go.th/ หัวข้อ “ประกาศรับ สมัครงาน โดยสามารถ Download ใบสมัครเพื่อกรอกและยื่นใบสมัคร ตามสถานที่รับสมัครข้างต้น
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!