สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานด้านพัสดุ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18,000 บาท สมัครบัดนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานด้านพัสดุ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18,000 บาท สมัครบัดนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2565

 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
 • เปิดรับสมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานด้านพัสดุ (จ้างเหมา)

 • คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • ป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุภาครัฐมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft office : word,excel, power point, internet เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 • เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (**เริ่มงานไม่เกิน 17 ต.ค. 65)
 • เงินเดือน 18,000 / เดือน
 • **ส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา และเอกสารใบรับรองประสบการณ์ หรือหลักฐานอื่นๆ ได้ที่ อีเมล [email protected] **ภายในวันที่ 10 ตค 65
  * โดยจะพิจารณาจากเอกสารการสมัครงานและติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป **
 • หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธรรม (ส่วนทรัพยากรบุคคล) 02-2462344 **เวลาทำการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ใบสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!