สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 สมัคร 20 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564

 • (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • กรณีคนพิการที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนดจะต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร000/7 ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยอนุโลม

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สมุทรสาคร
 • และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 หลังเก่า
 • ถนนเศรษฐกิจ 1  ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 • ตั้งแต่วันพุธที่ 20 ตุลาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 นถึงเวลา 16.30  น. (ในวันและเวลาราชการ)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!