สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดบสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • การสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่
 • สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2563

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตำกว่าปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 17,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตำกว่าปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 17,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตำกว่าปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์

 • การสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่
 • สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!