กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ/  สมัคร 4 – 14 มิถุนายน 2567


 • ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กลุ่มการเงินและบัญชี
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • ประเภทตำแหน่ง พนักงานทุนหมุนเวียน

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยกรรม สาขาการเงิน สาขาการคลัง หรือสาขาการเงินการธนาคาร

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
 • จัดทำและปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ และการจัดทำรายละเอียดการทำบัญชีกู้ยืม จัดทำงบกระทบยอดบัญชี วิเคราะห์รายการ บันทึกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน
 • ติดตามเร่งรัดกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
 • ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัครสอบ
 • การรับสมัคร ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. (https:/www.otepc.go.th)
 • หัวข้อ “รับสมัครบุคคล”
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ไทย ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยัง
 • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • ตั้งแต่วันที่  4 – 14 มิถุนายน 2567
 • โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ เอกสารการสมัคร ที่ส่งภายหลังวันปิตรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   0 2 2 8 0 2 8 3 7 หรือ 0 8 9 6 6 3 1 9 3 5


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!