สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ด้านนโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

 • ด้านประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชน

 • ด้านงานคลังและพัสดุ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา การบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6-9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • ด้านบริหารงานบุคคล
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

 • ด้านโสตทัศนูปกรณ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • ารรับสมัคร  
 • ทางอีเมล [email protected] โดยนำเอกสารฉบับจริง มาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
 • ทางไปรษณีย์ ถึง สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 •  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!