Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ด้านนโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

 • ด้านประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชน

 • ด้านงานคลังและพัสดุ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา การบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6-9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • ด้านบริหารงานบุคคล
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

 • ด้านโสตทัศนูปกรณ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • ารรับสมัคร  
 • ทางอีเมล [email protected] โดยนำเอกสารฉบับจริง มาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
 • ทางไปรษณีย์ ถึง สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 •  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!