• ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 • ด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 • ตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย จำนวน 2 อัตรา

 • ตำแหน่งและสังกัด ที่เปิดรับสมัคร
 • นักวิชาการประกันภัย (งานด้านงบประมาณ) จำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก)
 • นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา

 • อัตราเงินเดือน
  อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 • และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้นเดือนละ 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 • วิธีการสมัคร
 • ผู้สนใจสมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ. และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF
 • ส่งเอกสารที่ https://forms.gle/CgappsfxrcaExSRS9 โดยสแกนเอกสารรวมเพียงไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับตามข้อ 3
 • ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นจะไม่รับพิจารณา
 • ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 • หมายเลขโทรศัพท์ 02-515-3999 ต่อ 5360 ในวันและเวลาทำการ

ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!