Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2567

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา  ปวส./ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 20 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา  ปวส./ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 20 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 10,840 – 12,560 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,840 – 12,560 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ หรือทาง นิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวัสดุศาสตร์ หรือทางนิวเคลียร์ เทคโนโลยี และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโทขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

 • การสมัคร
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://oap.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 20 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!