สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราฃการ ปวส. ขึ้นไป หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสด 12650 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 28 กันยายน 2565

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ชองสำนักงาน ก.พ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  •  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ชองสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oae.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 – 28 กันยายน 2565

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!