กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 15 – 22 พฤษภาคม 2566

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 15 – 22 พฤษภาคม 2566


 • ประกาศกรมสรรพสามิต
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ด้วย กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 •  ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 • พนักงานการเงินและบัญชี
 • อัตราว่าง  1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

 • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
 • ที่อยู่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1, ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต, แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในวันเวลาราชการทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!