fbpx

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เปิดรับสมัคร 2 – 31 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เปิดรับสมัคร 2 – 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เงินเดือน : 19,500 บาท
 • ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 4 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางปรัชญา หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา

 • เปิดรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ทางอินเตอร์เน็ต https://nsc.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • เปิดรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • https://nsc.thaijobjob.com/

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!