fbpx

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา 15 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา 15 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
 • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
 • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 • ตำแหน่ง : นิติกร
 • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 4 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางปรัชญา หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา

 • เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2564
 • เว็บไซต์ : http://nsc.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!