• รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานบริการ

  • ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.)
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิปวช.)
  • ตำแหน่งพนักงานบริการ

  • การรับสมัคร
  • วัน เวลาและสถานที่รับสมัครผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.thและยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ

    อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์  • รายละเอียดฉบับเต็ม  ∇ ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!