สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 19 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่สํานักงานสภาเกษตรกร แห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://nfc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 19 พฤศจิกายน 2563

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!