สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 25 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ
  • ต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู็ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
 • จำนวน 45 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ
  • ต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู็ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://www.nesdc.go.th/ หรือ https://nesdc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!