กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.  / สมัคร 12 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมการก่อสร้าง หรือทางใดทางหนึ่ง หรือที่เทียบเคียงได้หรือหลายทางดังกล่าว

 • ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไป ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณวุฒิประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัครสอบ
 • วิธีการรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http:/www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวคมนาคม ในช่องทางต่อไปนี้
 • ยื่นด้วยตัวเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมอาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
 • ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2 2 8 0 6 1 1 5
 • ส่งทาง E-mail : [email protected] (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร โดยตั้งชื่อเรื่อง “สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง (ระบุตำแหน่งที่สมัคร)”
 • วัน เวลา การรับสมัครและกำหนดการต่าง ๆ
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 4  มีนาคม 2567


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇


 

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!