กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี ขึ้นไป / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ เงินเดือนสูงสุด 218400 สมัคร วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี ขึ้นไป / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ เงินเดือนสูงสุด 218400 สมัคร วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษย์ปัจจัย
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน
 • ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์


 • การรับสมัคร
 • วิธีการรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทาง เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๓๓๑๙ โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ใบรายการเอกสารการสมัครพนักงานราชการพิเศษ ปี ๒๕๖๔ และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ มายังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ใน 4 ช่องทางต่อไปนี้
 • ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง คมนาคม อาคาร ๓ ชั้น ๑ ในวันและเวลาราชการ
 • จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา 4 รับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน กรณีเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการ ประเมินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งมาภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครวงเล็บมุมซองว่า “จดหมายสมัครงาน
 • ส่งทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๘๐-๖๑๑๕ (ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ปิดรับสมัคร) )
 • ส่งทาง E-mail : recruitment motogmail.com (ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น ของวันที่ปิดรับสมัคร)
 • วัน เวลา การสมัครและกำหนดการต่าง ๆ
 • วันที่รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20  สิงหาคม 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!