fbpx

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ม.ปลาย / ปวช. / ป.ตรี หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 6 – 14 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ม.ปลาย / ปวช. / ป.ตรี หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 6 – 14 พฤษภาคม 2564

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • กำหนดวันรับสมัคร
  • ตั้งแต่วันที่ 6  – 14 พฤษภาคม 2564 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร
  • ตามข้อ 5.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 2 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ หรือตำแหน่งพนักงานบริการ” ไปรษณีย์
  • ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  และใบสมัครจะต้อง ส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น)
  • หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักบริหาร ทรัพยากรบุคคลก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!