fbpx

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม  2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม  2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รายละเอียดตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 • (1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • (2) เป็นผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3
 • (3) ของประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
 • (4) ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานที่กำหนด ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • https://cad.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • https://cad.thaijobjob.com/

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!