สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาโท)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในระดับ ปริญญาโททุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปริญญาตรี)
 • จำนวน 4 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ระดับปริญญาตรี)
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนิติกร (ระดับปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในระดับ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่ศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • ตำแหน่งวิศวกรโยธา (ระดับปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด
  • ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 • ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างยนต์ ทางช่างโยธา ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิค สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
  • ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • การสมัคร 
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ops-mhesi.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!