มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ


 • ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

 • รายละเอียดตำแหน่ง


 • งานดูแลและให้คำปรึกษา รวมถึงการแก้ไข
  ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  ให้กับนักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าที่ และ
  สถานประกอบการ
 • งานรับยื่นเรื่องการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศในรายวิชาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ProfessionalExperience)
 • งานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ หนังสือส่งตัวหนังสือขอบคุณสถานประกอบการ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • งานประชุมคณะกรรมการรายวิชาสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • งานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ด้านการปฏิบัติงาน ร่วมกับสถานประกอบการและสำนักวิชา/สาขาวิชา
 • งานดูแลและพัฒนาระบบฝึกปฏิบัติงาน(MFU Internship System) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – ปริญญาตรีทุกสาขา
  – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหรือตามที่ ได้รับมอบหมายได้
  – หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน หรือมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน มีความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ การออกแบบสื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 • การสมัครสอบคัดเลือก
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชาการ ตามขั้นตอนดังนี้
 • 2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu
 • 2.2 เลือก “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่
 • 2.3 เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อกรอกใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน 
 • 2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
 • 2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร, กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง

 • ดูตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับสมัคร ได้ที่ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu
 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!