กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ 13 – 28 มกราคม 2565

 • ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุดสํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดาในตำแหน่งบรรณารักษ์
 • ตำแหน่งบรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 15000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ
 • หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์

 • วิธีการรับสมัคร
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและสนใจ สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th
 • ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ นำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานได้ 3 วิธี ดังนี้
 • สมัครด้วยตนเอง ที่กองบรรณสารและห้องสมุด ฝ่ายบรรณสาร อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะหรือที่ฝ่ายห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ อาคารศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 • สมัครทางไปรษณีย์   เรียน ผู้อำนวยการกองบรรณสารและห้องสมุด เลขที่ ๔๔๓ กระทรวงการต่างประเทศ
 • ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า “สมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์
 • สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 • โดยสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานแบบส่งมาทาง [email protected]
 • หมายเหตุ – การส่งใบสมัครโปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และลงนามกำกับสําเนาเอกสาร
 • สมัคร 13 – 28 มกราคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!