มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี2567 จำนวน 42 อัตรา สมัครถึง 9 มกราคม 2567


 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครพระภิกษุและคฤหัสถ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ) จำนวน 42 อัตรา

 • คุณวุฒิปริญญาตรี เงินเดือนแรกบรรจุ 22,500 บาท รับสมัครถึงวันที่ 9 มกราคม 2567

 • ประจำสังกัดส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย
 • ส่วนกลาง (ศาลายา จ.นครปฐม)
 • วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (จ.พระนครศรีอยุธยา)
 • วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย (สามพราน จ.นครปฐม)
 • วิทยาเขตอีสาน (จ.ขอนแก่น)
 • วิทยาเขตร้อยเอ็ด (จ.ร้อยเอ็ด)
 • วิทยาเขตศรีล้านช้าง (จ.เลย)
 • วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ (จ.กาฬสินธุ์)
 • วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร (จ.ยโสธร)
 • วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา (จ.นครราชสีมา)

 • ตำแหน่ง (*อาจได้รับเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม)
 • วิศวกรโยธา*
 • วิศวกรไฟฟ้า*
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์*
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นิติกร
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักบัญชี
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
 • บรรณารักษ์
 • นักวิชาการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อกดตรงนี้ • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
error: Content is protected !!