องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

พนักงานระดับปฏิบัติการ

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ไอน้ำ/ประปา)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

พนักงานระดับผู้บริหาร

 • ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาตรวจสอบภายใน สาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร  สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกไฟฟ้าและบำรุงรักษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร 
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://liquor.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!