fbpx

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางนโยบายสาธารณะและ การวางแผน ทางบริหารภาครัฐและภาคเอกชน หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาสถิติ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fpo.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fpo.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!