fbpx

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 24,840 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 24,840 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินแลับัญชีชำนาญการ (บริหารทั่วไป)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,840 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ คุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (บริหารทั่วไป)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ คุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (บริหารทั่วไป)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ คุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  (นโยบายและแผนกองทุน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,840 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ คุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วิเคราะห์โครงการ)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,840 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ คุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (จัดการเงินกองทุน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 24,840 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ คุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (จัดการเงินกองทุน)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ คุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ประเมินและรายงาน)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 24,840 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ คุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

 • การรับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส.กทอ. เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 
 • ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2563 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และที่มาการรับสมัคร  ต่อ
 • การรับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส.กทอ. เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 
 • ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2563 
 • ที่มา: http://www.enconfund.go.th

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!