กรมประมง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่ 19 มีนาคม – 12 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่ 19 มีนาคม 12 เมษายน 2564

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  10840 – 11930 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี
 •  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 11500 – 12650 บาท สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส  ขึ้นไป
 •  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 42 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 •  เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง หรือสาขาวิชาประมง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
 • เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรม สัตว์น้ำ หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่าอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า

 • การรับสมัครสอบ
 • รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  19  มีนาคม – 12  เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ราชการ
 • เปิดเว็บไซต์ http:// fisheries.thaijobjob.com

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและอัตราว่าง
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ อัตราว่าง จำนวน 3  อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน อัตราว่าง จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
 • ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิอนุปริญญา
 • ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตรหลักสูตร 2 ปี ทุกสาขาวิชา  3 ปี ทุกสาขาวิชา และได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
 • ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตัน กรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
 • ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด  500 – 3000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
 • การรับสมัครสอบ
 • รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  19  มีนาคม – 12  เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ราชการ
 • เปิดเว็บไซต์ http://fisheries.thaijobjob.com

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!