Latest:
งานบริษัทงานบริษัท 2567หางานป.ตรีหางานปวชหางานปวส

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 22,580 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 22,580 บาท

รายละเอียดตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ช่าง 
 • กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา
 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวานก่อสร้าง หรือสาขางานโยธา หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี้
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔
 • แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา
 • เงินเดือน 18,900 – 22,580 บาท
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔
 • แผนกควบคุมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ
 • เงินเดือน 15,000 – 18,830 บาท
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หรือสำเร็การศึกษาวุฒิ ปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564

 • การเปิดรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทาง website https://www.exat.co.th/
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!