fbpx

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัครทางตั้งแต่ 16 – 21 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัครทางตั้งแต่ 16 – 21 เมษายน 2564

 • ตำแหน่งที่จ้าง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

 • คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
 • 3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีข้อห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • 3.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันกับอักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หรือที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หรือมีความรู้และความชำนาญงานและประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤ
 • 3.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 • 3.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมพิมพ์งานเอกสารทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • 3.5 มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • 3.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
 • 3.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
 • 3.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • 3.9 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 • อัตราค่าจ้าง   ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเดือนละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!