fbpx

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หลายสาขา  ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้างประจำ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 • ตำแหน่ง ลูกจ้าง กองติดตามและประเมินผล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, รัฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, รัฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะกิจ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี เคมี ชีววิทยา สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม ชีวเคมีเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน กองติดตามและประเมินผล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน กองพัฒนาระบบงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
 • ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคาร Admin เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • สมัครผ่าน QR Code  หรือ http://hris.tistr.or.th/Recruitment/index.php
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคาร Admin เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • สมัครผ่าน QR Code  หรือ http://hris.tistr.or.th/Recruitment/index.php
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 

ประกาศรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ลูกจ้าง กองติดตามและประเมินผล  , ตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะกิจ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา

 • ตำแหน่ง นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ , ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ , ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน กองติดตามและประเมินผล , ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน กองพัฒนาระบบงาน , ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!