สำนักงานเขตดุสิต เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 17,200 บาท ตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 (รายละเดอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตดุสิต เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 17,200 บาท ตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

ด้วยสำนักงานเขตดุสิตมีความประสงค์จะรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งได้กำหนด คุณสมบัติ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์ ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ตำแหน่ง อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
 • จำนวน 3 อัตรา
 • ค่าตอบแทนวันละ 480 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพละศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพละศึกษา หรือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิปริญญาตรี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

 • ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 – 17,200 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือเทียบเท่า
  • ได้รับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเทียบเท่า

 •  บุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขากลุ่มงานพัฒนางานกองทุน (สปสช)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

 • ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตดุสิต ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบสามารถยื่นสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น
 • ตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!