กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคลากรภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 20000 เปิดรับสมัคร 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคลากรภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 20000 เปิดรับสมัคร 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2564

 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคลากรภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าในระบบเฝ้าระวังเพื่อตอบสนองการระบาดโรคไข้เลือดออก
 • เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าในระบบเฝ้าระวังเพื่อตอบสนองการระบาดของโรคไข้เลือดออก
 • 1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกิจการภายใน
 • ประสานงานกิจการภายในและภายนอกประเทศ
 • จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ๔. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการบริหาร จัดการโครงการ
 • บริหารจัดการงบประมาณ จัดทำเอกสารทางการเงิน
 • เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานกิจกรรมในแต่ละวัน ๗. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 •  คุณสมบัติทั่วไป
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถ ฟัง อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศได้
 • สามารถดำเนินการทางธุรการเพื่อสนับสนุนทีมงาน
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) จำนวน 1 อัตรา เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 15  ตุลาคม 2564
 • กลุ่มโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อัตราจ้างเดือนละ 18000- 20,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท ถึง สองหมื่นบาทถ้วน) รวมประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว

 • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 • สามารถกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่
 • กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค อาคาร 4 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  11000
 • ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การสมัคร (โปรดแต่งกายสุภาพ)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!