กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปวส / ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปวส / ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 26 – 30 ตุลาคม 2563

 • ชื่อตำแหน่ง  วิศวกรโยธา
 • เงินเดือน  19,500 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทางโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมเกษตร
  • ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • 1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
   (2) กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กำหนด 2 ปี รวมเป็น 7 ปี) เครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนด

 • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดหรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) เลขที่ 130 ถนนคลังอาวุธ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!