กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 25 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 • 1. การศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานด้านต่าง ๆ
 • 2. ร่วมประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักฯ ในการดำเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน เกี่ยวกับงานในโครงการ/กิจกรรมที่กองดำเนินการ และจัดทำรายงาน รวมถึงรายงานผลคำรับรอง
  การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานภายใน นำส่ง ก.พ.ร. และเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางราชการ
 • 3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 • 4. ร่วมจัดเตรียมการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่ง
 • 5. รวบรวมข้อมูล สรุปความเห็น และรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 • 6. วางแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในกลุ่มงาน
 • 7. ร่วมติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผล
 • 8. ร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 • 9. ร่วมตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป ได้ทราบและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
 • 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • เปิดรับสมัคร
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 • ทางอินเตอร์เน็ต https://dpe.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • เปิดรับสมัคร
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 • ทางอินเตอร์เน็ต https://dpe.thaijobjob.com/

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!