กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา บัดนี้ – 12 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา บัดนี้ – 12 ตุลาคม 2563

 • กรมการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

 • มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

 • เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


 • คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษา ที่ สำนักงาน ก.พ.รับรอง

 • มีทักษะและความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point) ได้เป็นอย่างดี

 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยในการทำงาน

 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ

 • อัตราค่าจ้าง   15,000 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 • วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร

 • ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กลุ่มบริหารงานทั่วไป กรมการท่องเที่ยว
 • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ ชั้น 2  เลขที่ 120 หมู่ที่ 3
 • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02 141 3260
 • ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 ตุลาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!