กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ 21 – 25 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ 21 – 25 กันยายน 2563


 • ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ช่


 • ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
 • จำนวน 2 อัตรา  อัตรา
 • เงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  2. มีความสามารถในการใช้ Microsoft office
  3. มีความสามารถทำ info graphic
  4. มีความขยัน อดทน สามารถท างานล่วงเวลาได้
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  6. ไม่จำกัดเพศ
 • ผู้สนใจสำมำรถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบกำรรับสมัครประกอบด้วย
  1. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
  2. วุฒิการศึกษา (Transcript)
  3. ใบประกาศนียบัตร
  4. ส าเนาทะเบียนบ้าน
  5. ส าเนาบัตรประชาชน
  6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป

 • ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม โซนบี 539/2
 • ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • (กองส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอายุ)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!