Latest:
งาน ราชการงานน่านงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศงานเชียงรายน่านราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานน่านหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานเชียงรายหางานแพร่เชียงราย

สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2567


 • ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 • ประกาศกรมทางหลวง
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นหนักงานราชการทั่วไป
 • หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 1

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • กลุ่มงาน บริการ

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุบริญญา ที่มีหลักสูตร  กำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • สังกัด แขวงทางหลวงลำพูน

 • ค่าตอบแทน
 •  ม.๓ – ม.๖ อัตราค่าตอบแทน 10430 บาท
 • ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
 • ปวท. อัตราค่าตอบแทน 13010 บาท
 •  ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13800  บาท


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!