กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 สมัคร ตั้งแต่ 14 – 20 ตุลาคม 2564

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 • ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่างๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงานและโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพอื่ขอความช่วยเหลือ การประสานความร่วใมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทำ รวบรวม ศึกาา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การพัฒนาสื่อสารตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ อบรมเผยอพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน การจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การแนะแนวอาชีพ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • โดยเสียค่าธรรมเนียมสมัคร จำนวน 200 บาท
 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 •  (เว้นวันหยุดราชการ)
กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!