Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2567

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาชาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวน 10 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://doae.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!