กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 51 อัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 21,610 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 ตุลาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 51 อัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 21,610 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 ตุลาคม  2563

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นายแพทย์
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 21,610-23,780 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาใน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจาก แพทยสภา

 • ตำแหน่ง เภสัชกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,800-17,380  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 •  ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 • จำนวน 36 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 • ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจุลชีววิทยา

 • ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 • ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400-10,340 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไดรับประกาศนียบัตรทางทันตกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dms.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 ตุลาคม  2563 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!