กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 61 อัตรา ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 23,780 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 61 อัตรา ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 23,780 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 8 กันยายน 2565

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 15 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 7 อัตรา
 •  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 5 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 1 อัตรา

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!