กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปริญญาตรี / นักวิชาการขนส่ง ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

 •  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการและตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • นักวิชาการขนส่ง

 • จำนวน 1 อัตรา

 • คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
 • อัตราเงินเดือน 15750 บาท

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่
 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564  เวลา 8.30 น. – 15.00 น.
 •  ในวันและเวลาราชการ ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง (อาคาร 3 ชั้น 4 ) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๘๕๒๙
 • และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!