กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 14 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2565

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 14 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2565

 •  พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ บัญชีบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 • สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 14  มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่กอง ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ https://product.dld.go.th
 • หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ “รับสมัครงาน” และกรอกรายละเอียด ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานการ สมัครไปยัง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 68/3 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400  โดยเขียนที่มุมของด้านบนขวาให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการ ทั่วไป
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!