สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 23,430 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 23,430 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี
 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัเงินเดือน 23,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสัตวแพทย์จาก สัตวแพทย์สภา

 • ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

 • ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง จังหวัดลพบุรี
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่รับสมัครตามประกาศ
 • ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!